Publicitate

Utilități Publice Cernavodă angajează RESPONSABIL APROVIZIONARE


Societatea UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ SRL organizează concurs din sursă externă pentru ocuparea postului vacant de: Responsabil Aprovizionare

 

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 12.04.2022, ora 13:00, la secretariatul societății din Cernavodă, str. Fdt. Viorelelor, nr. 2A și vor contine în mod obligatoriu următoarele documente:
  • Cerere de înscriere la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar;
  • Copii după acte de studii și alte acte care atesta efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe / atestate etc (dupa caz)
  • Copia actului de identitate;
  • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă in functie, necesare îndeplinirii condițiilor specifice postului ;
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • Opisul documentelor

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Concursul se va desfășura în trei etape după cum urmează:
  • Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
  • Proba scrisă, se va desfășura în data de 15.04.2022, la ora 11:00.
    • Sunt declarati admiși pentru interviu doar candidații care au obtinut minim 70 de puncte la proba scrisă.
  • Interviul se susține în data de 15.04.2022, ora 13:00.

Conditii specifice de ocupare a postului vacant și bibIiografia:

 • Condiții specifice:
  • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • Experiență minim 6 luni în domeniul de activitate;
  • Cunoștințe de operare sistem PC (Word, Excel).
 • Bibliografia:
  • Legea serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 325/2006, cu modificarile si completările ulterioare;
  • Ordinul N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;
  • Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice;
  • HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
  • HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
  • Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
  • Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completarile ulterioare;
  • HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.